جُنون وعِشق

нσмɛ / ɛ-мαιℓ / мσиα / Ƥяσғιℓɛ

+رمز داره ...

+تمام حرف من..

تاوان می دهند...محبتم را به نفرت تبدیل کرده اند..

تکه های قلبم رو به فروپاشی است...

دیگر نگاهش یک رویاست...

دیگر جوابگوی این قلب نیست...

من بدون نگاه هرزه اش جنون عشقی یک طرفه را گرفته ام

mast | پنجشنبه دهم آذر 1390 | 15:35 |من دانشجو شدممممممم اونم مهندسی معماری

خوشحالم :))

mast | یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 | 22:31 |
هیـــــــــــچکــــــــــــس برایـــت نمی مــــــاند، باور کــــن هیــــــــــچکـــــــــــــس ، نـــه آنکـــه کینــــه تـــو را به دل دارد نــه آن مجنــــــــونی کـــه روزی هــــــزاربار بـــرایت لـــــــــافـــــــ مـــردن میزنــــد ، دنیــــا را به طـــــوری ناعـــــادلانه بســــــی متضــــــاد خـــواهـــــی یافـــــت ، افکـــــــارم ســــــــوت میکشد ، به کدامیــــــن ثــانیــــه ایــــن زندگــــی می شــــود اعتمـــــــــاد کرد بــه کدامیــــــن انگیــــزه می شود از خـــوبی ها گفـــــت وقتـــــی دنیا هــــزاران دلیــــــل برای بـــد بودن به تــــــو میدهد نه اینــــکه نقطـــــه احســــاسم باز شــده و دلــــــم پـــر اســــت ، نــه ، دل پـــری و دلخـــــوری ام به این روز نیســــت فقـــط به این لحظــــــه بــه ایــــن لحــــظــــه هــــا نیســـــت ، چــــرا کــه مـــن ازعمـــق جــــان دیریـــــــست باورهــــا و دلخـــــوشی هـــا را گــــــم کرده ام ، می خــــــواهم بــــروم ، دور ، آنقــــــــدر دور کـــه راه بازگشـــــــــــت را گــــــــم کنـــــم آنقـــدر کــه دیــــگر کســـی را جــــز خــــود نبینـــــــم ، صــــــدایــــــی جــــز خـــودم نشنــــــوم ، گاهـــــــی دلـــت می خـــــواهد نباشــــــی وقتــــی تمــــــــام انگشتهای اشــــــــــــاره دنیــــا به سمــــت تـــــــــــوســـــــت وقتـــــــی باوری جـــز خـــــودت دلخـــــوشت نمی کند ، تنهــــــــــایی شــــاید آخریــــــن و بهتــــــرین راه باشـــد

mast | سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 | 20:58 |"می گوینــــد هرآنچـــه دیــــــده ببینـــــد دل ناگــــــزیر یادش می کنـــــد" و این درد دارد برای منــــی که واقعیـــــت نـــــدارد ، من نه چشمــــــانم به نــــگاهش خیره مانــــده نه دستهـــــــایم دستهــــــایش را لمس کرد ، حتی یـــکــــــــــــ بار هم او را به تمــــــــاشا ننــــــــشستــــــم ،"" کـــــــــــور شود این چشمــــــــــان ""، ""کــــــــــــــــور ""، لعنـــــــت به چشمانـــــــــی که همــــه را می بینــــــد جــــــز *قـــــــــــــرار بــــــــی قــــــــــراری هـــــــــــایش را *، این چشمهــــــــــا خیلـــــــــی بدهــــــــــکارند به من به احســـــــــاسم و این """خـــــــــــــــدا """خیلـــــــی بیشتـــــــر ؛ همه یکــــــــ داستان دلــــــــدادگی دارند ، یکــــــــ نگاه ، یکـــــــــ خیره مـــــــــاندن در چشمـــــــــی ، یکـــــــــــ جـــا مـــــــاندن در دستــــــی ، و من فــــــــــارغ از همـــــه اینهـــــــا کســـی را به دل دارم که نه نــــــــگاه قفــــــــل شده ای نه دســـــت گــــــــرفته ای ، هیــــــــــچ از او ندارم ، این است که ادعــــــــــای عـــاشقی ام می کند، و از دســـــت رفتــــــــه ای هستم که اگــــر امیــــــــــد نبود امیـــــــــد به آن روزی که نمیـــــــــدانم می آیــــــد یا ""نــــــــــــــه"" ، انتـــــــظار انتــــــــظار است که آرزوی نـــــدیــــــدن نمی کنم که شـــــــــاید روزی چشمــــــــانم به کارم بیاینــــــد ، روزی که در مقــــــــابلش بایستـــــم و نــــــگاهم در نـــــــگاهش گــــــــره بخورد ""و من هم از این که چشمــــــانی دارم که می بیننــــــــد خـــــــــــدا را سپـــــــــاس بگـــــــــویم "".

mast | سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 | 20:51 | 
از آدم ها صدای پاهای شان را به یاد دارم
از پاهای شان یک پاشنه.. چهار اینچ فرو رفته در خرخره تنهایی ام..

چقدر ما به ازای زندگی ام پر بود از آدم هایی که
قصد ماندن نداشتند.. چقدر از آدم ها لگد طلبکار بودم و...
چقدر به رو نمی آوردم رد پاهایی را که روی احساسم به جا مانده بود..

مانده ام زیر پای آدم هایی که
روی اعصابم صف کشیده اند.. آنقدر
در تنهایی ام رفت و آمد کرده اند که..
می دانی.. اصلا انگار
در تنهایی ام از پیش، وقت گذاشته اند..
آدم هایی لنگه به لنگه که
به تن رویاهایم زار می زنند..
حرف حساب شان در سرم فرو نمی رود
حرف پاشنه های شان در تنم چرا.. انگار
با لگد بیدار می کنند جنونی را که
به خوابی سیصد ساله در من فرو رفته است..
mast | یکشنبه هفدهم شهریور 1392 | 22:17 | 
گاه دیگـــر توانم ته نشین می شود که فقـــط نفس است که میـــرود و خسته تر از پیش باز می گــــردد ، که باشـــی ، فقط باشـــی ، مرده ای متحــــرک که زوالــش از هــــــزارجا در رفته و هـــرز شده که گیر می کنی بین این همه ابهـــــام ، اینکه باور... به چه چیــــزی ببندی که ثبات و مـــــاندگاری اش بیش از چشم بر هم زدنـــی باشد ، لحظه هایی که دیگـــر تهـــوع آور است ، تهـــــوع آورتر این امیــ ــ ـد دادن های واهـیست ، و روز خوبی که چقــــدر دیر شده برای آمــــدنش ، آدمیست دیگــــر ، حضور دارد ، میبینی اش امــــا خوب که به نظاره اش بنشینی میبینی که دیگــــر تمام شده است ، تمـــــام ، این را از سکوت پر از خشم و انزوا آدمهــــای امروز می فهمم ، و می گیــــرم ، و می گـــــردم به دنبال خود و خود را پیــــدا نمی کنــــم به گمـــــانم من هم تمـــــام شده ام
mast | یکشنبه هفدهم شهریور 1392 | 20:11 | 
وقتی همـه خواستـــه هایت در نیمــ ـه راه چیــــزی می شود که نبایـــد می شد، که غلــ ــط از آب در می آیــــد تمام آنچــــه در ذهـن ساختــه ای ، وقتــی باورت شکســـتـه شد ، آدمـــ ــــی می شـوی که شبیــه هیچکـــــــــس نیست ، آدمــــ ــی که د...یگــر از" خستـــ ــه شدن " خستــ ــه شده ، توانــــی بــرای دویــــ ـــدن نـدارد ، می ایستـد تمـــاشــا می کنــد و چــون بـی دفاعــــــــی که هیــــــچ چیز در دســت ندارد در مقـــابل اطـرافی که پر اسـت از حـــــادثه و خطـــــــر ، با دستانـــت ســـــــدی می شـوی در بـــرابـــر هرآنچــه می بینــــــی ، خــوب و بدُش بهِ کنـــــــار، چـون که به چشمـــــانت نمی آید،که دیگــر سِــــر شده چشمـــــانت ،که از همـــه چیـز پر شده گوشهــــایت و تازگی ندارد در مقــــــابل دوســـتت دارم هــ ــایی که چــــون بارانِ بی هــ ـــوا که همـــــه جا هســت چتـــــــری می سازی از تنهــــ ــــایی بـرای امنیت ،که هیــــچ چیزی دلـــــت را نمی لـــــرزاند ، دلـت می ســـــــوزد عجیـــــــب برای عشــــــق که چقـدر حقیـــ ــــ ــر شد ، تحقیـــ ـــــ ـــر شد در میان دستـــان ناسپــــ ـــاس مردمــــــی که به هــر دلپیچــ ــــ ـه ای نام عشـــــق را برچســب زدند. »
 
mast | یکشنبه هفدهم شهریور 1392 | 20:3 |+ازت متنفرم...

+این حرفارو به منم میزدی...

mast | جمعه پانزدهم شهریور 1392 | 0:56 |چشمانت سگ داشت.....
اخلاقت هم سگی بود.......
هارهم که میشدی دوست ودشمن نمیشناختی..........
کاش وفایت هم مانندسگ بود !!!!!!
mast | چهارشنبه سی ام مرداد 1392 | 13:15 | 
هـی پـسر ؛

من یـک دختـرم . . . یـک انـسانـــم ... هـمـانــنــد ِ تــو ...
امــــــــــا . .
...
عـقـایـد ِ پـدربـزرگـانـمـان ، نـگـاه ِ هــیـزِ مـردُمـانـمـان ، مــرا مـتـفـاوت از تـــو مـیـخـوانـد !

تـفـاوتـی کـه هـیـچـوقـت لـمـسـشـان نـــکـردم ... اصـلاً کــدام تــفـاوت ؟!!؟

مـن ابـرو بـرمـیـدارم ... تــو هـم بـرمـیـداری ! آرایـش مـیـکـنـم ... تــو هـم مـیـکـنـی !

گـوشـواره مـیـنـدازم ... تــو هـم مـیـنـدازی ! لــوس حـرف مـیـزنـم ... تــو هـم مـیـزنـی !

مـــــــن و تــــــو تـنـــها یـــکـــ تـفـاوت داریـم ...

دوسـتـی ِ مـن بـا جـنـس ِ مـخـالـف ، دوسـت داشـتـنـش ، هـم آغـوشـیـش ، بـوسـیـدنـش ...

یـعـنـی فــاحــشــگـی !!

امــا بـرای تـو ... یـعـنـی آزادی ، جـوونـی کـردن !!!!

مــن یـکــ دخـــتـــرم . . . حـتـی اگـر فـاحـشـه بـاشـم ،

کـارهـایـم زنـانـه اسـت ... افـکـارم زنـانـه اسـت ... دوسـت داشـتـنـم زنـانـه اسـت ...

تـکـیـه کـردنـم بـه یـکــ مـــَــرد ، زنـانـه اسـت ...

مـن بـا تـمـامِ تـفـاوت هـا پـای ِ جـنـسـیـتـم ، زنـانـگـی ام ایـسـتـاده ام ...

امــا تــــــــو چـی ؟؟ مــ ـردانــ ـگــی ات را بـه چـه مـیـفـروشـی ؟؟؟؟

من یـک دختـرم . . . فـاحـشـه یـا بـاکـره فـرقـی نـدارد !

مـن بـه جنسیتم افتخا ر میکنم . . .
mast | شنبه بیست و ششم مرداد 1392 | 23:49 |


Ɖɛƨιɢиɛя